WAŻNE! PROGRAM ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY
mdm poznań

WAŻNE - PROGRAM ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY
Mieszkanie dla młodych - MDM Poznań

Mieszkanie dla młodych jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (lub domu jednorodzinnego). Do realizacji programu MDM został wyznaczony Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami udzielającymi kredytów w ramach programu (16 banków).
Od dnia 01.09.2015 r obowiązują nowe zapisy ustawy o programie pomocy państwa. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o „zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi” została opublikowana 17.08.2015 r. w Dzienniku Urzędowym w poz. 1194.

Dla kogo?

„Mieszkanie dla młodych" jest rządowym programem wsparcia osób w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa decyduje wiek młodszego z małżonków)i w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) częściowo sfinansowany kredytem mieszkaniowym.

Celem program MDM jest pomoc w udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego (własny wkład jest wymagany w bankach przy uzyskaniu kredytu mieszkaniowego) oraz w określonej sytuacji dodatkowe wsparcie finansowe w spłacie części kredytu. W programie Mieszkanie dla młodych wymagane jest by taki kredyt hipoteczny zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Wsparcie programem MDM (dofinansowanie wkładu własnego) może zostać udzielone osobie, który do dnia nabycia mieszkania (lub domu jednorodzinnego) :

 • nie był właścicielem (lub współwłaścicielem) budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dom jednorodzinny) lub lokalu mieszkalnego
 • nie przysługuje (i nie przysługiwało) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • nie był właścicielem lub współwłaścicielem budynku (np. udziały w kamienicy), jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Prawo do skorzystania z programu MDM ma nabywca nawet jeśli jest właścicielem (lub współwłaścicielem) działki budowalnej lub rolnej, również w przypadku własności lokalu użytkowego ma prawo do skorzystania z programu Mieszkanie dla młodych (ograniczenia dotyczą własności w nieruchomościach służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych).

W wyniku zmian od 1 września 2015r. nabywcy (singiel lub małżeństwo), którzy wychowują minimum troje dzieci i złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, nie muszą spełniać warunku dotyczącego maksymalnego wieku , a także nie dotyczy ich warunek nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed złożeniem wniosku o finansowe wsparcie.

W sytuacji, gdy nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania w ramach MDM jest najemcą lokalu mieszkalnego to w ciągu 6 miesięcy od daty aktu końcowego (umowy ustanowienia lub przeniesienia własności ) zobowiązany jest do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia wynajmowanego lokalu mieszkalnego . Podobnie jest w sytuacji, gdy nabywcy przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego - w ciągu 6 miesięcy od daty aktu końcowego (umowy ustanowienia lub przeniesienia własności ) zobowiązany jest do zrzeczenia się z prawa do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (musi też ten lokal do tego terminu opróżnić).

Sytuacje w wyniku których należy zwrócić otrzymane dofinansowanie w ramach MDM

W okresie 5 lat od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanej nieruchomości mieszkalnej nabywca musi zwrócić do Funduszu Dopłat część kwoty dopłaty z MDM. Są to następujące sytuacje:

 • dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności nabytej nieruchomości mieszkalnej (np. sprzedał nieruchomość),
 • wynajął nabytą nieruchomość innej osobie,
 • użyczył nabytą nieruchomość innej osobie,
 • zmienił się sposób użytkowania nieruchomości mieszkalnej w sposób, który uniemożliwia zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
 • nabywca stał się właścicielem lub współwłaścicielem (dotyczy również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – w części lub całości) innej nieruchomości mieszkalnej – wyłączenie tego zapisu dotyczy tylko w przypadku uzyskania tych praw w drodze spadku

Stosowany jest częściowy zwrot kwoty dofinansowania, uzależniona od długości okresu korzystania z dopłaty MDM (w okresie 5 lat od momentu nabycia praw do nieruchomości).

W sytuacji gdy ciągu 5 lat od nabycia lokalu\domu jednorodzinnego zaciągnięty kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości mieszkalnej zostanie spłacony w całości lub części przewyższającej kwotę udzielonego dofinansowania w MDM to nabywca musi zwrócić część finansowego wsparcia (kwota odpowiednia do okresu wykorzystania dofinansowania).

Jeśli nabywca spłaci cały kredyt lub części (a pozostała część kredytu jest mniejsza niż 50% wartości zakupu) to jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej kwoty dopłaty z programu Mieszkanie dla młodych.

Jakie nieruchomości mogą być objęte dofinansowaniem w programie Mieszkanie dla młodych?

Wniosek w ramach MDM o dofinansowanie wkładu własnego może dotyczyć:

 • nabycie mieszkania na rynku pierwotnym - zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego od dewelopera
 • uzyskanie prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na podstawie podpisanej umowy o budowę lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową,
 • zakup nieruchomości mieszkaniowej na wtórnym rynku nieruchomości.

Maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego wynosi 75 m2, a w przypadku gdy nabywca wychowuje minimum 3 dzieci - 85 m2.Dla domu jednorodzinnego maksymalna powierzchnia użytkowa wynosi 100 m2, a w przypadku gdy nabywca wychowuje minimum 3 dzieci - 110 m2 .

Dofinansowanie w ramach MDM jest możliwe do uzyskania, gdy cena zakupu nieruchomości mieszkalnej nie przekracza odpowiedniego wskaźnika stanowiącego iloczyn powierzchni użytkowej nieruchomości oraz średniego wskaźnika podawanego na stronie Banku BGK (wskaźnik dla każdego województwa jest podzielony na trzy rejony – stolica województwa, gminy wokół oraz pozostałe), raz na kwartał . Dla rynku pierwotnego stosuje się dodatkowo współczynnik w wysokości 1,1 , a dla nieruchomości mieszkalnych z rynku wtórnego – 0,9.

Jaka wysokość dofinansowania wkładu własnego w MDM?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis nisi tincid

Wysokość dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych wynosi 10% kwoty określonej wskaźnika (opisanego w akapicie powyżej) oraz powierzchni użytkowej nabywanej nieruchomości mieszkalnej – dopłata jest obliczana dla powierzchni nie większej niż 50 m2, także dla nieruchomości o większym metrażu. W przypadku nabywców wychowujących minimum troje dzieci limit powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego programie MDM wynosi maksymalnie 65 m2, więc w przypadku nieruchomości o większej powierzchni dopłata jest obliczana dla metrażu 65 m2.

W określonych przypadkach kwota dopłaty w programie Mieszkanie dla młodych kwota dofinansowania do wkładu własnego ulega zwiększeniu. Jeśli nabywca w momencie składania wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z MDM wychowuje własne lub przysposobione dziecko wysokość dopłaty wynosi:

 • 15% w przypadku wychowywania jednego dziecka
 • 20% w przypadku wychowywania dwojga dzieci
 • 30% w przypadku wychowywania minimum trojga dzieci

Warunki umowy kredytowej

Jednym z warunków otrzymania dopłaty w MDM jest zaciągniecie kredytu hipotecznego , spełniającego poniższe parametry:

 • kredyt musi być udzielony w PLN (w złotówkach),
 • kwota kredytu musi być w wysokości minimum 50% wartości zakupu nieruchomości,
 • minimalny okres kredytu - 15 lat,
 • nabywana nieruchomość musi znajdować się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunki dodatkowego wsparcia finansowego

W okresie 5 lat od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności nabytej nieruchomości mieszkalnej zaspokajającej potrzeby mieszkaniowe nabywcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne dziecko) zostanie przyznane dodatkowe wsparcie finansowe. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na spłatę części kredytu, przyznawane tylko raz. Dodatkowe finansowe wsparcie wynosi 5% kwoty określonej zgodnie z Ustawą.

Send

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis nisi tincidunt, molestie nunc vulputate